CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS TÂN HỘ CƠ

Họ và tên: Đặng Thị Bích

Chức vụ:Tổ trưởng; phụ trách: Văn thư

Số điện thoại:0919503656

Email:dangthibich82@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng

Chức vụ: Nhân viên; phụ trách: Kế toán

Số điện thoại:0911830500

Email:trungdungthcsthc@gmail.com

Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Trang

Chức vụ: Nhân viên; phụ trách: Y tế

Số điện thoại:01658828933

Email:huynhthimytrang83@gmai.com

Họ và tên: Nguyễn Như Ý

Chức vụ: Nhân viên; phụ trách: Thư viện

Số điện thoại:0911829625

Email:phantuenhu@gmail.com