CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ TOÁN – TIN

Họ và tên: Lâm Quang Kết

Chức vụ: Tổ trưởng; phụ trách môn: Toán

Số điện thoại:0974944812

Email: lamquangket82@gmail.com

Họ và tên: Lưu Thị Bé Hằng

Chức vụ: Tổ phó – Bí thư chi đoàn giáo viên; phụ trách môn: Tin học

Số điện thoại:0375596491

Email: luuhang05@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Giáo viên; phụ trách môn: Toán

Số điện thoại:01235295478

Email: ngvson123@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm

Chức vụ: Giáo viên; phụ trách môn: Toán

Số điện thoại:

Email: 

Họ và tên:Nguyễn Xuân Khang

Chức vụ: Giáo viên; phụ trách môn: Toán

Số điện thoại:01277333799

Email: xuankhangthdt@gmail.com

Họ và tên: Đặng Phước Phát

Chức vụ: Giáo viên; phụ trách môn: Toán

Số điện thoại:0911820401

Email: dpphat66@gmail.com

Họ và tên: Phan Thị Phương Chi

Chức vụ: Giáo viên toán; 

Số điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Hoa

Chức vụ: Tổ trưởng; Phụ trách môn: Ngoại ngữ

Số điện thoại:0942171897

Email: hoaphamthituyet77@gmail.com

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Ngoại ngữ

Số điện thoại:0911827628

Email:dothuhang57@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN – SỬ – ĐỊA – GDCD

Họ và tên: Lê khắc Nguyên

Chức vụ: Tổ trưởng; Phụ trách môn: Địa lí

Số điện thoại:01673252858

Email: lekhacnguyenthcstanhoco@gmail.com

Họ và tên: Đặng Trọng Tưởng 

Chức vụ: Tổ phó; Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại: 0911832583

Email: khanhtuong.thcsthc@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại:0987367118

Email: nguyenkhanhngan2000@gmail.com

Họ và tên:Phan Thị Kim Chi

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại: 0911830384

Email: phanthikimchi2011@gmail.com

Họ và tên: Đặng Thị Hân 

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại: 01645277529

Email: dangthihan1979@gmail.com

Họ và tên: Đinh Ngọc Diễm

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại: 01255404991

Email: ngocdiem.thcstanhoco@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại: 0939344469

Email: nga0939344469@gmail.com

Họ và tên: Trần Ngọc Lâm

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Địa lí

Số điện thoại: 0945892989

Email: tranngoclamthcs@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Uyên

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Lịch sử

Số điện thoại:01255377283

Email: nguyenuyen.thc@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Thanh Nhung

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Lịch sử

Số điện thoại:0982184891

Email: thanhnhung98@gmail.com

TỔ SINH – HÓA –  LÍ – CÔNG NGHỆ

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thúy

Chức vụ: Tổ trưởng; Phụ trách môn: Sinh học

Số điện thoại:0946383183

Email: thanhthuythcsthc@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Phương

Chức vụ: Tổ phó; phụ trách môn: Vật lí

Số điện thoại:01255409905

Email: nguyenthikimphuong83@gmail.com

Họ và tên: Hồ Thị Như Thủy

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Sinh học

Số điện thoại:01233434557

Email: hothinhuthuythc@gmail.com

Họ và tên: Lê Tấn Cơ

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Hóa

Số điện thoại:01255371519

Email: letanco1982@gmail.com

Họ và tên: Phạm Văn Lộc

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Công nghệ

Số điện thoại:01277090230

Email: 

Họ và tên: Bùi Thị Cẩm Ngọc

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Công nghệ

Số điện thoại:01669555571

Email: phamlehao@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Sinh học

Số điện thoại:0969995414

Email: nguyenthithamthc@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Diệu

Chức vụ: Giáo viên; phụ trách môn: Vật lí

Số điện thoại:0989396616

Email: nguyenvandieuthcs@gmail.com

Họ và tên: Cao Minh Dương

Chức vụ: Giáo viên; phụ trách môn: Hóa

Số điện thoại:0911865545

Email: caominhduongthcs.thc@gmail.com

TỔ: THỂ DỤC – MĨ THUẬT – ÂM NHẠC

Họ và tên: Lê Hồng Bự

Chức vụ: Tổ trưởng; Phụ trách môn: Thể dục

Số điện thoại:01255401338

Email:lehongbuthc@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thế Long

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Thể dục

Số điện thoại:0919463469

Email:phamthelong1980@gmail.com

Họ và tên: Đặng Hoàng Tâm

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Thể dục

Số điện thoại:0919028114

Email:danghoangtam1979@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn lập

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Thể dục

Số điện thoại:0919740544

Email:nguyenvanlap.thc@gmail.com

Họ và tên: Lăng Thị Nguyệt Đỉnh

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Mĩ thuật

Số điện thoại:01255412980

Email:nguyetdinhthc@gmail.com

Họ và tên: Bùi Minh Quang

Chức vụ: Giáo viên; Phụ trách môn: Âm nhạc

Số điện thoại:01255386115

Email: quangghita1980@gmail.com