BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

Họ và tên: Bùi Minh Quang

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn 

Số điện thoại:01255386115

Email: quangghita1980@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Uyên

Chức vụ: Phó chủ tịch công đoàn

Số điện thoại:01255377283

Email: nguyenuyen.thc@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Thanh Nhung

Chức vụ: Thành viên

Số điện thoại:0982184891

Email: thanhnhung98@gmail.com

Họ và tên: Đặng Trọng Tưởng 

Chức vụ: Thành viên

Số điện thoại: 0911832583

Email: khanhtuong.thcsthc@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thế Long

Chức vụ: Thành viên

Số điện thoại:0919463469

Email:phamthelong1980@gmail.com